Hoe werkt het?

Afhankelijk van de hoogte van het schadebedrag schakelt uw verzekeraar een expert in om de door u geleden schade vast te stellen. Deze expert noemen wij maatschappij expert of eerste expert.

De eerste expert heeft tot taak uw schade op een correcte wijze vast te stellen, maar behartigt daarbij natuurlijk wel de belangen van de verzekeraar. Vaak gaat dit goed, maar als u het niet eens bent met zijn schadevaststelling, dan heeft u op basis van de polisvoorwaarden het recht een eigen deskundige, een contra-expert, te benoemen.

Schadehulp Expertisediensten bv zal tijdens de schadeafwikkeling uw belangen vertegenwoordigen. Wij zijn binnen het schaderegelingproces een gelijkwaardige partij en kennen de polisvoorwaarden.

De eerste expert en Schadehulp Expertisediensten bv benoemen samen een derde expert, de arbiter. De arbiter komt slechts in actie als tijdens het schaderegelingproces de experts niet tot overeenstemming kunnen komen. In de akte van benoeming worden de namen van de experts en de arbiter vastgelegd. Aan u als verzekerde zal worden gevraagd deze akte te ondertekenen. Hiermee geeft u aan Schadehulp Expertisediensten bv als uw belangenbehartiger te hebben ingeschakeld.

Schadehulp Expertisediensten bv zal namens u een schadeopstelling maken waarmee de door u geleden schade wordt aangetoond. Wij verzorgen samen met u de bewijsstukken waarmee de schadeopstelling kan worden onderbouwd. De schadeopstelling en uw bewijsstukken worden bij de eerste expert aangeboden, waarna wij trachten, overeenstemming te bereiken over de waarde vóór en waarde na het evenement (het schadebedrag).

Als er overeenstemming is bereikt, dan maakt de eerste expert een akte van taxatie op waarop de overeengekomen schadebedragen staan vermeld. Wij zullen u vragen deze akte mede te ondertekenen. Hiermee geeft u aan akkoord te gaan met de vastgestelde en overeengekomen schadebedragen.

Als er geen overeenstemming is bereikt, dan maakt de eerste expert een akte van disakkoord op. Deze akte zal samen met de schadeopstelling van beide expert bij de arbiter worden aangeboden. De arbiter heeft vervolgens als taak de schade opnieuw vast te stellen waarbij de uitkomst van zijn bevindingen tussen de schadevaststelling van de eerste expert en Schadehulp Expertisediensten bv moet blijven.